Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

PRACE - LAB

To projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności.

FE_POIR_poziom_pl

Projekt nr POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

O projekcie

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2023 i obejmować będzie budowę wyspecjalizowanych laboratoriów, gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług.

Infrastruktura

Najnowocześniejsza infrastruktura obliczeniowa oraz największa infrastruktura składowania danych w kraju

Usługi

Kompleksowe i zaawansowane usługi na potrzeby prac badawczo-rozwojowych dla nauki oraz biznesu

Bezpieczeństwo

Infrastruktura zaprojektowana i monitorowana przez zespół ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa

Laboratoria

Kompleksowe rozwiązanie

Infrastruktura obliczeniowa w tak dużej skali, jaką udostępnia projekt PRACE-LAB wymaga kompleksowych rozwiązań, które zapewnią działanie na najwyższym poziomie niezawodności. Dlatego też, projekt PRACE-LAB pracuje w ramach sześciu laboratoriów odpowiedzialnych za każdą płaszczyznę wpływającą na efektywną pracę infrastruktury.

Dzięki wzajemnej współpracy oraz wsparciu profesjonalistów z różnych ośrodków, projekt PRACE-LAB zapewnia kompleksowe i niezawodne rozwiązanie zarówno dla badań naukowych, jak i biznesu.

Prace w ramach laboratorium dotyczą wytworzenia kompleksowej, elastycznej platformy infrastrukturalnej wymaganej przez nowoczesne usługi i aplikacje, w ramach której możliwe będzie instancjonowanie na bazie dostępnych zasobów sprzętowych izolowanych, bezpiecznych, niezawodnych i wysokowydajnych dedykowanych środowisk i usług obliczeniowych.
System HPC następnej generacji, aby móc wspierać nowe aplikacje i sposoby przetwarzania danych, musi łączyć w sobie elastyczność, izolację i bezpieczeństwo systemów chmurowych z potencjałem obliczeniowym i wsparciem dla sprzętu specjalizowanego dla HPC. Jednocześnie, aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników względem dostępności systemów, konieczne jest rozszerzenie tradycyjnego modelu funkcjonowania systemów HPC o centralne, współdzielone usługi, takie jak systemy kolejkowania, systemy przechowywania danych użytkowników czy też przestrzeń tymczasowa i elementy podnoszące niezawodność systemu, celem mitygacji ryzyka związanego z awariami sprzętu lub oprogramowania.

Prace Laboratorium związane są z udostępnianiem infrastruktury za pomocą kompleksowego, wielomodułowego i rozszerzalnego, środowiska portalowego dla użytkowników PRACE-LAB. Zakres działań Laboratorium skupia się na użytkowniku końcowym, zarówno naukowym, jak i komercyjnym, i obejmuje holistycznie funkcjonalność związaną z szeroko rozumianym dostępem użytkownika do infrastruktury, oferując zestaw portalowych narzędzi zarządzających cyklem życia użytkownika w infrastrukturze oraz wykorzystaniem jej usług i zasobów. Wytworzone w ramach Laboratorium narzędzia całościowo wspierać będą proces interakcji użytkownika z infrastrukturą począwszy od rejestracji, poprzez wnioskowanie o usługi i zasoby aż do przeprowadzania eksperymentów obliczeniowych i rozliczenia wykorzystania zasobów. Tworzone środowisko portalowe będzie podstawowym punktem dostępu użytkowników do infrastruktury przetwarzania PRACE-LAB i zapewni dostęp zarówno do zasobów w części gospodarczej, jak i naukowej.

Laboratorium skupia się na różnych aspektach pracy administratora, w szczególności tych związanych z przygotowaniem i wdrożeniem usług oraz zarządzaniem i monitorowaniem infrastruktury. Celem projektu jest udostępnienie odbiorcom usług wykorzystujących dostępną infrastrukturę. Aby sprawnie przeprowadzić ten proces należy uwzględnić cały cykl życia usług od ich zdefiniowania i przedstawienia odbiorcom oferty, przez uruchamianie i monitorowanie aż po rozliczenie, zakończenie prac przez użytkownika czy wycofanie usługi z oferty infrastruktury.
Zarządzanie infrastrukturą obejmuje również monitorowanie usług pod kątem ich dostępności i poprawności działania, a także spełniania parametrów SLA usług. W systemach IT o dużej skali i złożoności, jakim niewątpliwie jest infrastruktura PRACE-LAB, efektywny system monitorowania usług jest elementem niezbędnym dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu świadczonych usług.

Prace w ramach laboratorium związane są z wytworzeniem i utrzymaniem elastycznego środowiska przechowywania danych oraz opracowaniem mechanizmów zarządzania nimi w oparciu o obiektowe systemy przechowywania danych, zapewniające efektywny dostęp i ich składowanie. Celem jest eliminacja lub przynajmniej ograniczenie „wąskich gardeł” i punktów centralizacji ścieżki przepływu danych oraz meta-danych, a także pojedynczych punktów awarii.
Z uwagi na fakt, iż obecnie badania naukowe są w dużej mierze oparte na danych pochodzących z różnych źródeł, konieczne jest rozszerzenie wykorzystywanych systemów zarządzania danymi, w celu umożliwienia efektywnego dostępu do danych zarchiwizowanych z poziomu systemów HPC, chmurowych oraz środowisk BigData. zapewnienie możliwości efektywnego składowania danych i dostępu do nich przez aplikacje Webowe. Równocześnie, wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczenia trwałości danych i zagwarantowanie długofalowej niezawodności usług składowania i dostępu do nich.

W ramach Laboratorium prowadzone są prace nad udostępnieniem odbiorcom specjalizowanych usług dostępu do danych. Obliczenia HPC wymagają danych wejściowych oraz danych wyjściowych z procesu przetwarzania. W dzisiejszej nauce dane często są rozproszone, a przetwarzanie ich musi być z jednej strony efektywne, a z drugiej transparentne, tak aby użytkownicy systemów HPC mogli zarządzać lokalizacją danych niezależnie od samego procesu przetwarzania, a dane wyjściowe łatwo transferować do swoich prywatnych chmur. Ponadto celem laboratorium jest dostarczenie mechanizmów umożliwiających tworzenie opisów metadanowych specyficznych dla prowadzonych badań. W związku z tym, na bazie rozwiązań i interfejsów podstawowych budowanych i dostarczanych przez Laboratoria wdrożony zostanie system do zarządzania rozproszonymi danymi oraz transparentnym dostępem do danych w środowiskach geograficznie rozproszonych. 

W ramach Laboratorium prowadzone są prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wielopoziomowego systemu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz stałego jego monitorowania na użytek infrastruktury PRACE-LAB. Opracowane rozwiązania pozwalają na podniesienie poziomu zabezpieczeń infrastruktury i usług poprzez wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych, opracowanie sposobów ochrony przed ich skutkami oraz ograniczanie tych skutków.
Prace laboratorium dotyczą wszystkich etapów tworzenia infrastruktury. Przygotowana została analiza wymagań (obejmująca również niezbędne aspekty prawne), dobór właściwych rozwiązań zapewniających dostępność, poufność i integralność przetwarzanych danych, a także odpowiednią kontrolę dostępu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa projektowanych i innych wdrażanych elementów infrastruktury przewidywane jest wprowadzenie – jako kolejnego elementu bezpiecznego cyklu życia systemu – audytów bezpieczeństwa infrastruktury i usług, uruchamianych w ramach pozostałych laboratoriów projektu.

Infrastruktura

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy członków konsorcjum do uczestnictwa w najbliższym spotkaniu 17-18 grudnia 2020r., które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnej Webex.

Rejestracja na spotkanie wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników posiadających klucz.

Agenda spotkania

9.00 – 10.00

Aktualny stan realizacji projektu – N.Meyer, PCSS

Aktualny stan realizacji – sprawozdawczość finansowa – A.Nowaczyk, PCSS

10.00 – 13.00 (przerwa: 11.00 – 11.15)

Sesja A1: Lab 1 + Lab 4 – dostawa infrastruktury, integracja w e-infrastrukturę krajową – R.Januszewski, M.Brzeźniak, PCSSSesja B1: Rozliczenia finansowe – A.Nowaczyk, PCSS

13.00 – 14.15

Lab 6 – Laboratorium bezpieczeństwa infrastruktury – M.Tykierko, WCSS

15.00 – 16.00

Komitet Sterujący

9.00 – 12.00 (przerwa: 10.30 – 10.15)

Lab 2 + Lab 3  – wspólne uzgodnienia – P.Wolniewicz, T.Piontek, PCSS

12.15 – 13.30   

Lab 5 – Laboratorium zarządzania rozproszonymi danymi oraz transparentnego dostępu do danych – Ł.Dutka, Cyfronet

13.30 – 14.30 

Podsumowanie liderów laboratoriów i zadań

Zakończenie – określenie harmonogramu na kolejne 6 miesięcy – N.Meyer, PCSS

Termin i miejsce kolejnego spotkania

14.30

ZAKOŃCZENIE

Aktualności

Partnerzy projektu

FE_POIR_poziom_pl

Projekt nr POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Lider projektu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel: (+48 61) 858-20-01